Nieuwe website gebr de ronde

10 mei 2023 – In 2022 hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische waarden van bermen, om de benodigdheden voor een goed beheer van bermen en naar de verschillende soorten machines die gebruikt worden voor het beheren van bermen.
Aansluitend hebben twee leidinggevenden in maart van dat jaar de gevorderdencursus Kleurkeur gevolgd, hierbij werd onder andere de nadruk gelegd op het beheerplan en het proces van vegetatietypen naar beheer.

Het ecologisch beheren van de groene buitenruimte komt steeds meer onder de aandacht van gemeentes en van diverse lokale werkgroepen. Ecologisch beheren van bermen, houdt in dat wordt nagedacht over de wijze van uitvoering en de gevolgen die de werkzaamheden hebben op de natuur, met als doel de biodiversiteit in de bermen te vergroten

Gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde stukken berm minder vaak, op een andere manier, of juist op een later moment worden gemaaid (bijvoorbeeld na het bloeien van de bloemen). Hierbij wordt wel opgemerkt dat het op bepaalde locaties kan voorkomen de bloeiende bloemen juist wel worden afgemaaid. Op deze locaties zijn specifieke zaadmengsels gebruikt en door het afmaaien van de bloeiende bloemen zorgen wij ervoor dat de bloemen nogmaals gaan bloeien. De bloemen bloeien dan langer door en hiermee wordt de totale bloeitijd verlengd.
Om de bermen niet te laten verruigen is het belangrijk dat er wel gemaaid wordt, maar te veel maaien heeft ook negatieve gevolgen. Door de Vlinderstichting wordt gefaseerd maaien als middenweg benoemd. Door niet alles weg te maaien, maar stukken te laten staan krijgt de fauna een grotere overlevingskans.
Niet op alle locaties is het ecologisch maaien toe te passen in verband met veiligheid en functionaliteit; denk bijvoorbeeld aan bermen in de buurt van kruisingen. In overleg met de gemeente stellen wij locaties vast waar het ecologisch maaien mogelijk is en waarbij de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang komt

Afgelopen hebben we voor Bloemrijk Beusichem-Zoelmond mee geholpen aan de voorbereidingen van het aanleggen van een bloemrijke berm in Beusichem. Nadat wij de berm hebben afgeroofd, zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met het egaliseren, zaaiklaar maken en zaaien van de bermen. Hiermee is een biodiverse berm ontstaan waar hopelijk veel insecten en vlinders in gaan leven!

 

Gerelateerde berichten

  • 20210038 CO2 RGB NL Logo 150dpi

Voortgang CO2 prestatieladder

27 februari 2024 - Ook aan het begin van 2024 hebben we de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de CO2 prestatieladder. We hebben gekeken naar hoe groot onze uitstoot in 2023 was, welke

Voortgang investeringen 2023

19 september 2023 – In het eerste halfjaar van 2023 hebben we weer diverse investeringen gedaan, zoals de elektrische shovel. Daarnaast hebben we een volledig elektrische servicewagen aangeschaft. Deze Citroën ë-Jumpy, geleverd door Garage Knobbout

  • Nieuwe website gebr de ronde

Herinrichting Het Jach en Het Hof

17 november 2023 - Goed nieuws! Vanochtend is de rijbaan, welke afgelopen week nog te nat was, getest. De rijbaan is sterk genoeg bevonden en deze zal dus ook vandaag vanaf 16.00 uur worden opengesteld