Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het verminderen van onze milieubelasting

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gebr. de Ronde heeft zich tot doel gesteld haar milieubelasting te verminderen, door het krijgen van inzicht in de relevante milieuaspecten, de bijbehorende milieueffecten en de mogelijkheden om deze effecten te verkleinen. Door duurzamer te ondernemen streeft de organisatie naar de optimale balans tussen mens, markt en milieu, met als doel minder belasting voor het milieu en meer welzijn voor mens en maatschappij.

Logo SKAO b

De organisatie pakt dit aan door:

  • zich te certificeren op de NEN-EN-ISO 14001 (2015) norm, waardoor de organisatie zich verplicht tot het kennen van de (te beïnvloeden) milieuaspecten, de milieueffecten die hiermee gepaard gaan en het aanpakken van deze aspecten;
  • zich te certificeren op de CO2-prestatieladder niveau 5, waardoor de organisatie zich verplicht tot het kennen van de uitstoot en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de projecten terug te dringen;
  • zich te gaan certificeren op de Kleurkeur richtlijn, waardoor de organisatie zich verplicht tot het ecologisch beheren van bermen en groenstroken, met als doel meer ruimte te laten voor plant en dier.

Aanvullend wordt bij het voorbereiden en uitvoeren van alle werken wordt gekeken naar de bijkomende milieuaspecten. Risico’s voor schade aan het milieu, waaronder milieuvervuiling, moeten worden voorkomen. Werkmethoden, machines en gereedschappen worden zodanig bepaald en ingezet dat milieuschade niet zal optreden. Alle afvalstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden (zowel bij projecten als op kantoor) moeten zorgvuldig worden opgevangen, verpakt, gescheiden en afgevoerd.

Daarnaast probeert Gebr. de Ronde zoveel mogelijk duurzame producten aan te bieden en bij de keuze voor een leverancier ook op duurzaamheid te letten.

Jaarlijks worden diverse doelstellingen, waaronder reductiedoelstellingen opgesteld. Om deze reductiedoelstellingen te behalen worden reductiemaatregelen opgesteld, welke op onze website te vinden zijn. Tijdens de directiebeoordeling worden de doelstellingen en maatregelen geëvalueerd en kunnen, op basis van de Plan Do Check Act-cyclus aanvullende acties worden ondernomen.

Naast acties op het gebied van milieu en CO2-prestatieladder, nemen wij ook andere acties:

  • Wij bieden minimaal twee praktijkplaatsen per jaar voor leerlingen die een BBL- of BOL- opleiding volgen. Om deze jongeren goed te kunnen begeleiden zijn drie van onze medewerkers opgeleid tot leermeester, zij zijn daardoor in staat de leerlingen de juiste begeleiding te geven.
  • Wij hebben een intentieovereenkomst getekend met Werkzaak Rivierenland. Deze organisatie heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam betaalde arbeid te helpen door middel van coaching en re-integratie.
  • Wij besteden aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en ergonomie, dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld getracht wordt fysiek zware werkzaamheden zoveel mogelijk te verminderen (denk hierbij aan machinaal straten of het toepassen van hulpmiddelen bij werkzaamheden).
  • Wij proberen zoveel mogelijk circulair te ondernemen door onder andere het toepassen van duurzaam beton (hier wordt oud beton hergebruikt) in de gemeente Nieuwegein of het leveren van groene afvalstromen aan de biomassa industrie.

Welke milieudoelstellingen hebben wij al behaald?

Onze visie heeft geleid tot gerichte investeringen. Zo hebben we in 2019 een tractor aangeschaft met EURO5 motor en hebben we in 2014 zonnepanelen laten installeren op de bedrijfsloods waardoor het elektriciteitsverbruik volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie. Ook hebben we een elektrische Hyundai heftruck, diverse elektrische trilplaten, elektrische gazonmaaiers en diverse elektrische handgereedschappen aangeschaft om nóg duurzamer te werken.