Logo SKAO b

13 februari 2023 – Net als andere jaren hebben wij begin 2023 de stand van zaken opgemaakt naar aanleiding van de CO2 prestatieladder. Hierbij is gekeken hoe het in 2022 is gegaan, hoe groot onze uitstoot was, en nog belangrijker: hoeveel reductie hebben we weten te halen?

Onze doelen waren begin 2022 duidelijk: 1,5% uitstoot verminderen ten opzichte van 2020. Om dit te bereiken hebben we in 2022 reductiemaatregelen opgesteld en uitgevoerd. Deze maatregelen omvatten onder andere het testen van een elektrische shovel, het aanschaffen van elektrische gazonmaaiers en het vervangen van de gasgestookte heater in de werkplaats voor een elektrische infraroodverwarming.

In onderstaande afbeelding is de totale uitstoot per scope voor 2022 weergegeven.Jaar 2022 1

Onze totale uitstoot was in 2020 515,72 ton CO2. De afname in 2022 ten opzichte van 2020 was 38,14 ton, dit is een absolute daling van 7,4%. In deze berekening is geen rekening gehouden met de gemiddelde uitstoot per machine. Wij rekenen onze uitstoot per jaar om naar een uitstoot per machine, om op die manier de uitstoot van twee jaren te kunnen vergelijken. In 2020 was de gemiddelde uitstoot per machine 11,15 ton CO2 en in 2022 is deze uitstoot per machine gedaald naar 9,87 ton CO2. Dit is een afname van ruim 11%! Hiermee hebben we ruimschoots aan ons doel voldaan.

Voor 2023 hebben we weer nieuwe doelen en maatregelen opgesteld; dit is vastgelegd in het energiemanagementactieplan, welke op onze website onder het kopje ‘CO2-prestatieladder’ te vinden is.

In het afgelopen jaar hebben wij drie projecten uitgevoerd, welke aangenomen zijn met CO2 gunningsvoordeel.
Gemeente Wijdemeren
Voor de gemeente Wijdemeren voeren we sinds april 2020 het project “Aanplant en nazorg geplante bomen” uit. De uitgevoerde deelopdrachten betroffen onder andere het aanplanten en verplanten van bomen en het watergeven van de aangebrachte beplanting. De behaalde uitstoot op dit project is op onze website onder het kopje ‘CO2-prestatieladder’ te vinden. In de eerste twee uitvoeringsjaren is door het hebben onze reductiemaatregelen voor ongeveer 6 ton CO2 reductie gezorgd.

Gemeente Altena
Voor de gemeente Altena hebben we in 2021 en 2022 het project “Maaien van bermen en taluds” uitgevoerd. Tijdens dit project hebben we diverse maatregelen genomen om onze uitstoot te beperken, samen hebben deze er voor gezorgd dat we in 2 jaar de uitstoot van ruim 5 ton CO2 hebben voorkomen!

Gemeente Zeist
Voor de gemeente Zeist hebben wij in het afgelopen jaar de gazons, bermen en taluds gemaaid. Tijdens de uitvoeringsperiode is de inzet van elke machine bijgehouden, op basis waarvan de uitstoot over het project is berekend, zoals in onderstaande afbeelding is te zien.
Zeist 2022

Op dit project zijn ook diverse reductiemaatregelen toegepast; zo hebben we op dit project twee elektrische gazonmaaiers ingezet en is gebruik gemaakt van elektrische bosmaaiers. Met deze maatregelen is samen ruim 15 ton CO2 voorkomen; een erg mooi resultaat!!

 

 

Gerelateerde berichten

  • Strandhuisjes 1

Zomervakantie 2024

19 juli 2024 – Ook voor ons komt de zomervakantie er weer aan. Vanaf maandag 22 juli vieren wij vakantie en zijn wij voor een aantal weken niet of zeer slecht bereikbaar. Uw oproep kan

Project ‘Amerongen Regenwaterproof’ klaar

11 juli 2024: In de afgelopen jaren hebben wij meerdere projecten in Amerongen uitgevoerd ten behoeve van het project “Amerongen Regenwaterproof”. In Nieuwsblad de Kaap verscheen een mooi artikel over de werkzaamheden, welke onder leiding