20210038 CO2 RGB NL Logo 150dpi

27 februari 2024 – Ook aan het begin van 2024 hebben we de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de CO2 prestatieladder. We hebben gekeken naar hoe groot onze uitstoot in 2023 was, welke maatregelen wij hebben genomen en vooral: hebben we onze doelen behaald?

Onze doelen waren begin 2023 duidelijk: 2,25% uitstoot verminderen ten opzichte van 2020 (ons basisjaar). Om dit te bereiken hebben we, net als in andere jaren, reductiemaatregelen opgesteld en gedurende het afgelopen jaar uitgevoerd. In 2023 hebben we ingezet op elektrificeren, door niet alleen elektrisch handgereedschap aan te schaffen, maar ook door het aanschaffen en in gebruik nemen van twee elektrische shovels en een elektrische bedrijfsbus.

In onderstaande afbeelding is de totale uitstoot per scope voor 2023 weergegeven.

Onze totale uitstoot was in 2020 515,76 ton CO2. De afname in 2023 ten opzichte van 2020 was 28,18 ton, dit is een absolute daling van 5,5%. In deze berekening is geen rekening gehouden met de gemiddelde uitstoot per machine. Wij rekenen onze uitstoot per jaar om naar een uitstoot per machine, om op die manier de uitstoot van twee jaren te kunnen vergelijken. In 2020 was de gemiddelde uitstoot per machine 11,15 ton CO2 en in 2023 is deze uitstoot per machine gedaald naar 10,08 ton CO2. Dit is een afname van bijna 10%! Hiermee hebben we ruimschoots aan ons doel voldaan.
Voor 2024 hebben we weer nieuwe doelen en maatregelen opgesteld; dit is vastgelegd in het energiemanagementactieplan, welke op onze website onder het kopje ‘CO2-prestatieladder’ te vinden is.

In het afgelopen jaar hebben wij vier projecten uitgevoerd, welke aangenomen zijn met CO2 gunningsvoordeel.
Gemeente Wijdemeren
Voor de gemeente Wijdemeren voeren we sinds april 2020 het project “Aanplant en nazorg geplante bomen” uit. De uitgevoerde deelopdrachten betroffen onder andere het aanplanten en verplanten van bomen en het watergeven van de aangebrachte beplanting. De behaalde uitstoot op dit project is op onze website onder het kopje ‘CO2-prestatieladder’ te vinden. In de eerste drie uitvoeringsjaren is door het hebben onze reductiemaatregelen voor ongeveer 8 ton CO2 reductie gezorgd.

Gemeente Altena
Voor de gemeente Altena hebben we in de afgelopen drie jaar het project “Maaien van bermen en taluds” uitgevoerd. Tijdens dit project hebben we diverse maatregelen genomen om onze uitstoot te beperken, samen hebben deze er voor gezorgd dat we in 3 jaar de uitstoot van ruim 10 ton CO2 hebben voorkomen!

Gemeente Zeist
Voor de gemeente Zeist hebben wij in het afgelopen jaar de gazons, bermen en taluds gemaaid. Tijdens de uitvoeringsperiode is de inzet van elke machine bijgehouden, op basis waarvan de uitstoot over het project is berekend, zoals in onderstaande afbeelding is te zien.

Op dit project zijn ook diverse reductiemaatregelen toegepast; zo hebben we op dit project twee elektrische gazonmaaiers ingezet en is gebruik gemaakt van elektrische bosmaaiers. Met deze maatregelen is in twee jaar samen bijna 32 ton CO2 voorkomen; een erg mooi resultaat!!

Gemeente Montfoort
Voor de gemeente Montfoort hebben we in het afgelopen jaar het project onkruidbeheersing op verhardingen uitgevoerd, waarbij we onder andere een aantal veegrondes hebben uitgevoerd. Op dit moment zijn wij bezig met het verwerken van de inzet- en uitstootgegevens voor dit project, om zo onze footprint voor dit project te kunnen berekenen. Zodra deze gegevens bekend zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.

Gerelateerde berichten

  • Strandhuisjes 1

Zomervakantie 2024

19 juli 2024 – Ook voor ons komt de zomervakantie er weer aan. Vanaf maandag 22 juli vieren wij vakantie en zijn wij voor een aantal weken niet of zeer slecht bereikbaar. Uw oproep kan

Project ‘Amerongen Regenwaterproof’ klaar

11 juli 2024: In de afgelopen jaren hebben wij meerdere projecten in Amerongen uitgevoerd ten behoeve van het project “Amerongen Regenwaterproof”. In Nieuwsblad de Kaap verscheen een mooi artikel over de werkzaamheden, welke onder leiding